zamówienie na:

Dostawy paczek z artykułami spożywczymi część 4: „Przygotowanie i dostawa paczek zimowych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SNA.261.1.3.2016.MZ
wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 listopada 2016  13:00
wynik postępowania: Dla części 1 - "paczki małe" oraz dla części 2 - "paczki duże" jako najkorzystniejsze wybrano oferty firmy: Kra-Bin sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck 
Ogłoszenie nr 337248 - 2016 z dnia 2016-11-07 r.
Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (99kB) pdf
SIWZ (256kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (88kB) plik
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (207kB) plik
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (68kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (68kB) plik
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (69kB) plik
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o podwykonawcach (72kB) plik
Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw (67kB) plik
Załącznik nr 8 - Wzór umowy (162kB) pdf

Protokół z otwarcia ofert (170kB) pdf

UWAGA! W dniu 21.11.2016 r. opublikowano protokół z otwarcia ofert. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, mają obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.


Informacja o wynikach postępowania (168kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor
Opublikował: Michał Zieliński (7 listopada 2016, 09:32:33)

Ostatnia zmiana: Marcin Michoń (28 listopada 2016, 13:17:34)
Zmieniono: Publikacja informacji o wynikach postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 304