Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mops.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcel Śpiewak, mspiewak@mops.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3724 256. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • ul. POW 2 do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej oraz od strony garaży z tyłu budynku ul. Kilińskiego 13 do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Kilińskiego po przejściu przez bramę na dziedziniec teatru im. A. Mickiewicza ul. Jasnogórska 36 do budynku prowadzi 1 wejście: od ulicy Jasnogórskiej ul. Jasnogórska 34 do budynku prowadzi 1 wejście: od ulicy Jasnogórskiej, przejście wzdłuż budynku, wejście z prawej strony budynku ul. ks. S. Staszica 10 do budynku prowadzi 1 wejście: od strony parkingu na dziedzińcu budynku przy ulicy Staszica ul. Krakowska 34 do budynku prowadzi 1 wejście: od ulicy Krakowskiej, po przejściu przez bramę. Al. Niepodległości 20/22 parter do budynku prowadzi 1 wejście od Alei Niepodległości Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro do budynku prowadzi 1 wejście: od Alei Niepodległości
  • ul. POW 2 do wejścia od ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej prowadzą schody, do wejścia od strony garaży z tyłu budynku prowadzą schody i oznaczona droga oraz podjazd dla osób na wózkach ul. Kilińskiego 13 wejścia są usytuowane obok siebie, do obu prowadzą schody, do jednego z nich podjazd dla osób na wózkach. ul. Jasnogórska 36 do wejścia od ulicy Jasnogórskiej prowadzą niskie schodki zabezpieczone poręczą oraz pochylnia umożliwiająca wjazd osobom na wózkach ul. Jasnogórska 34 do wejścia od ulicy Jasnogórskiej prowadzą schody ul. ks. S. Staszica 10 wejście do budynku jest przystosowane dla osób na wózkach ul. Krakowska 34 wejście do budynku umożliwia wjazd osobom na wózkach Al. Niepodległości 20/22 parter do wejścia nie prowadzą schody i jest ono dostosowane dla osób na wózkach. Na parterze budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro do wejścia od Alei Niepodległości prowadzą schody (na 3 i 4 piętro) – po wejściu do budynku, przy portierni należy kierować się w prawo do schodów
  • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. ul. Kilińskiego 13 Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. ul. Jasnogórska 36 Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na 3 kondygnacjach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji. ul. Jasnogórska 34 Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Osoby na wózkach mogą skorzystać z wejścia do budynku przy ul. Jasnogórskiej 36, a następnie przemieścić się windą i korytarzem łączącym budynki. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna na parterze budynku. ul. ks. S. Staszica 10 Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na wszystkich 3 kondygnacjach budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na 1. ul. Krakowska 34 Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Al. Niepodległości 20/22 parter Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Osoby na wózkach są obsługiwane na parterze budynku, przy portierni, wejście od strony Alei Niepodległości. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
  • ul. POW 2 przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ul. Kilińskiego 13 przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ul. Jasnogórska 36 przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ul. Jasnogórska 34 przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ul. ks. S. Staszica 10 przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ul. Krakowska 34 przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych Al. Niepodległości 20/22 parter przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  • ul. POW 2 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. ul. Kilińskiego 13 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. ul. Jasnogórska 36 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. ul. Jasnogórska 34 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. ul. ks. S. Staszica 10 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. ul. Krakowska 34 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Al. Niepodległości 20/22 parter Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • ul. POW 2 Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200) lub na miejscu ul. Kilińskiego 13 Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 3710 282) . ul. Jasnogórska 36 Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 361 59 43). ul. Jasnogórska 34 Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 324 01 35). ul. ks. S. Staszica 10 Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 344 49 44 - 47). ul. Krakowska 34 Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 324 38 22). Al. Niepodległości 20/22 parter Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 363 18 19). Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 370 94 04).

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (22 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (22 września 2020, 17:02:51)

Ostatnia zmiana: Marcin Maźniewski (23 marca 2021, 14:44:49)
Zmieniono: aktualizacja deklaracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 916