Ogłoszenia - archiwum

Ogłoszenia - archiwum

Konkurs na trenera umiejętności społecznych

Wymagania niezbędne: • Wykształcenie wyższe poświadczone dyplomem ukończenia szkoły wyższej – preferowane kierunki studiów ( psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika). • Udokumentowane doświadczenie w pracy metodą [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Społecznej Grupom Wybranym (pełny etat)

Wymagania niezbędne do zajmowania kierowniczego stanowiska urzędniczego: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe – specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, 3. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej, 4. [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Referent w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych - pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe administracja c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, e) stan zdrowia [...]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Częstochowie, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009 Nr 84 poz. 712 z późniejszymi zmianami), jako Lider partnerstwa przygotowującego [...]

Nabór na dwa stanowiska - psycholog

Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe psychologiczne poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej; - znajomość specyfiki i umiejętności diagnozowania problemów osób bezrobotnych; - umiejętności interpersonalne; - brak [...]

Nabór na dwa stanowiska - doradca zawodowy

Wymagania niezbędne - wykształcenie wyższe (pedagogika lub psychologia), o specjalności poradnictwo zawodowe, lub doradztwo zawodowe; - lub wykształcenie wyższe (pedagogika lub psychologia) i ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Referent w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych - pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie co najmniej średnie c) co najmniej 2-letni staż pracy w pracy przy świadczeniach rodzinnych / funduszu alimentacyjnym, d) znajomość oprogramowania do obsługi świadczeń [...]

Nabór na 2 wolne urzędnicze stanowiska pracy Pracownik socjalny - pełny etat - WYKONUJĄCY ZADANIA W RAMACH PROJEKTU „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - pilotaż

Wymagania konieczne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe zgodnie z art.116 ustawy 12.03.2004 tekst jednolity Dz.U 2013.182, 3. roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego przy realizacji projektów europejskich, 4. [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor w Sekcji ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe c) conajmniej 2 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, e) [...]

Nabór na stanowisko „Specjalista ds. informatyki i monitoringu” (umowa-zlecenie) w roku 2014 w ramach projektu „Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Częstochowa”

Wymagania niezbędne • wykształcenie wyższe na kierunku informatyka, poświadczone dyplomem ukończenia uczelni • wyższej lub wykształcenie policealne w zawodzie technik informatyk; • umiejętności interpersonalne, • brak [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Organizacyjno Administracyjnym - pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe prawnicze o specjalność administracja c) conajmniej 1,5 roczny staż pracy w komórce organizacyjno-administracyjnej w MOPS, PCPR lub innej jednostce administracji [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Kierownik Sekcji Finansowej- pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne, c) conajmniej dwuletni staż pracy w księgowości budżetowej na stanowisku kierowniczym, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz [...]

Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu ds. Obsługi Projektów (pełny etat)

Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, 2) co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich związanych z pomocą społeczną na stanowisku koordynatora projektu, 3) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Kierownik Sekcji Finansowej- pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne, c) conajmniej dwuletni staż pracy w księgowości budżetowej na stanowisku kierowniczym, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz [...]

Nabór na wolne stanowisko Streetworkera do projektu pn. „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” (na okres realizacji projektu - do 31.12.2013 r.)

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe w kierunku nauk społecznych, pedagogika, resocjalizacja lub wykształcenie średnie i minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie (w tym praca wolontarystyczna),znajomość [...]

Nabór na wolne stanowisko Animatora Lokalnego do projektu pn. „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” (na okres realizacji projektu - do 31.12.2013 r.)

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia), znajomość specyfiki pracy z osobami bezrobotnymi, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, minimum roczne doświadczenie na [...]

Nabór na wolne stanowisko Animatora Lokalnego do projektu pn. „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” (na okres realizacji projektu - do 31.12.2013 r.)

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, zarządzanie), znajomość specyfiki pracy z osobami bezrobotnymi, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, umiejętności interpersonalne,brak [...]

Nabór na wolne stanowisko Asystenta rodziny do projektu pn. „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” (na okres realizacji projektu - do 31.12.2013 r.)

Wymagania niezbędne: Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami); [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Informatyk w Sekcji Informatyki i Analiz - pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie średnie, c) roczny staż pracy w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, e) [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Koordynatora projektu pn. „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Koordynatora projektu pn. „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” (umowa o pracę na okres [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy St.Inspektor - Koordynator w Zespole ds Windykacji- pełny etat

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy St.Inspektor - Koordynator w Zespole ds Windykacji- pełny etat Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie [...]

Nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora dla zespołu specjalistów - terapeutów

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora dla zespołu specjalistów - terapeutów do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Koordynatora projektu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Koordynatora projektu pn. „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” (umowa o pracę na okres [...]

Nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora dla zespołu specjalistów - terapeutów

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora dla zespołu specjalistów - terapeutów do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i [...]

Nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie/świadczenie usług) Lekarza psychiatry

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie/świadczenie usług) Lekarza psychiatry do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji [...]

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy referent w Zespole ds Windykacji - pełny etat

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy referent w Zespole ds Windykacji - pełny etat. Wymagania konieczne: 1. obywatelstwo polskie, 2. Wykształcenie:policealne ekonomiczne [...]

Nabór na stanowisko pedagog i psycholog (umowa-zlecenie)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na stanowisko pedagog i psycholog ( umowa-zlecenie, konieczna praca we współpracy kobieta – mężczyzna) do prowadzenia programu korekcyjno- edukacyjnego dla [...]

Nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora dla zespołu specjalistów - terapeutów

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora dla zespołu specjalistów - terapeutów do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i [...]

Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie/świadczenie usług) Lekarza psychiatry

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie/świadczenie usług) Lekarza psychiatry do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji [...]

Nabór na stanowisko - referent w Zespole ds Windykacji - pełny etat

Wymagania konieczne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 4. niekaralność za przestępstwo popełnione [...]

Nabór na wolne stanowisko - Referent w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych - pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie co najmniej średnie c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, e) stan zdrowia [...]

Nabór na stanowisko superwizora pracy socjalnej (umowa zlecenie)

MOPS jako lider projektu "Standardy w bezdomności - nowa jakość" realizowany ze Środków EFS w ramach programu POKL ogłasza nabór na stanowisko superwizora pracy socjalnej. [...]

specjalista - trener umiejętności społecznych - w programie POKL

MOPS jako realizator projektu Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa w ramach programu POKL poszukuje do współpracy stanowisko [...]

Nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora pracy terapeutycznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora pracy terapeutycznej do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” [...]

Nabór na stanowisko (umowa zlecenie/świadczenie usług) Lekarza psychiatry

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie/świadczenie usług) Lekarza psychiatry do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji [...]

Specjalista doradca zawodowy (umowa zlecenie)

Specjalista doradca zawodowy (umowa-zlecenie) w ramach projektu „Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona [...]

Psycholog (umowa zlecenie)

Specjalista psycholog (umowa-zlecenie) w ramach projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [...]

Specjalista ds. informatyki i monitoringu (umowa-zlecenie) w roku 2013

Specjalista ds. informatyki i monitoringu(umowa-zlecenie) w roku 2013 w ramach projektu „Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Częstochowa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego [...]

Nabór na stanowisko - referent w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych - pełny etat

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Referent w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych - pełny etat 1. Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) [...]

Nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie/świadczenie usług) Lekarza psychiatry

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie/świadczenie usług) Lekarza psychiatry do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji [...]

Nabór na wolne stanowisko informatyka (umowa zlecenie)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko informatyka (umowa zlecenie) do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach [...]

Nabór na stanowisko - referent w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych - pełny etat

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Referent w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych - pełny etat Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie [...]

Nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora pracy terapeutycznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora pracy terapeutycznej do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” [...]

stanowisko ewaluatora (umowa zlecenie) Projekt Standardy w Bezdomności - nowa jakość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie (jako lider projektu pn. „Standardy w bezdomności – nowa jakość” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania [...]

Nabór na wolne stanowisko prawnika w wymiarze ½ etatu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko prawnika w wymiarze ½ etatu do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach [...]

nabór na wolne stanowisko psycholog

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator projektu systemowe Zainwestuj w siebie program aktywnej integracji w mieście Częstochowa realizowanego ze środków europejskich [...]

Nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) superwizora pracy socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) superwizora pracy socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie [...]

stanowisko ewaluatora do projektu Standardy w bezdomności - nowa jakość

Ewaluator przeprowadzi ewaluację i dostarczy raporty w dwóch etapach, pierwszy do 15.12.2012 r., drugi do 31.05.2012 r., według załączonych przez zleceniodawcę do zapytania ofertowego załączników: metodologii ewaluacji, diagnozy lokalnej, [...]

Nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora zespołu specjalistów

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora zespołu specjalistów (pedagogów interwencji kryzysowej) do projektu pn. „„Tworzenie i rozwijanie standardów [...]

Nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora pracy terapeutycznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) Superwizora pracy terapeutycznej do projektu pn. „„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji [...]

Nabór na wolne stanowisko Pedagoga do projektu pn. „„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie głasza nabór na wolne stanowisko Pedagoga do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 pn. [...]

Nabór na wolne stanowisko ( umowa zlecenie ) psychologa

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko ( umowa zlecenie ) psychologa w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w [...]

Nabór na wolne stanowisko ( UMOWA ZLECENIE ) superwizora pracy socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko ( UMOWA ZLECENIE ) superwizora pracy socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie [...]

Nabór na wolne stanowisko ( umowa zlecenie ) superwizora pracy socjalnej z osobami starszymi

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko ( umowa zlecenie ) superwizora pracy socjalnej z osobami starszymi w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - referent w Dziale Organizacyjno_Administracyjnym - pełny etat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - referent w Dziale Organizacyjno_Administracyjnym - pełny etat Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie średnie, c) roczny staż [...]

Nabór na umowę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika ( planowany okres nieobecności pracownika do 31.03.2012 ) na stanowisko pracy Psycholog w Sekcji ds.Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Pomocy Instytucjonalnej - pełny etat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. POW 2 42-200 Częstochowa Ogłasza nabór na umowę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika ( planowany okres nieobecności pracownika do 31.03.2012 ) na stanowisko pracy Psycholog [...]

nabór na wolne stanowisko superwizora pracy socjalnej

MOPS jako lider projektu Standardy w Bezdomności - Nowa Jakość finansowanego z środków europejskich w ramach programów POKL, ogłasza nabór na stanowisko superwizora pomocy społecznej. [...]

Nabór na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego do projektu pn.„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego do projektu pn.„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach [...]

Nabór na nowo utworzone stanowisko pracy podinspektor ds. monitoringu i ewaluacji w Projekcie ” Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 pn Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej , Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na nowo utworzone stanowisko pracy podinspektor ds. monitoringu i ewaluacji w Projekcie ” Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania [...]

Nabór na wolne stanowisko - Referent w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych - pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe c) co najmniej roczny staż pracy w pracy przy świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw [...]

Nabór na wolne stanowisko Pracownika socjalnego do projektu pn. „Standardy w bezdomności – nowa jakość”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownika socjalnego do projektu pn. „Standardy w bezdomności – nowa jakość” (na okres realizacji projektu - do 31.08.2013 [...]

Nabór na wolne stanowisko Animator Lokalny do projektu pn. „Standardy w bezdomności – nowa jakość”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko Animator Lokalny do projektu pn. „Standardy w bezdomności – nowa jakość” (na okres realizacji projektu - do 31.08.2013 r.) dofinansowanego [...]

Nabór na stanowisko: Koordynatora/ki projektu pn. „Standardy w bezdomności – nowa jakość”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Koordynatora/ki projektu pn. „Standardy w bezdomności – nowa jakość” (na okres realizacji projektu - do 31.08.2013 r.) [...]

Nabór na stanowisko Podinspektor w Sekcji Finansowej

Wymagania pożądane (dodatkowe): a) co najmniej roczny staż pracy w księgowości budżetowej, b) znajomość przepisów oraz doświadczenie zawodowe z zakresu finansów publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, rachunkowości [...]

nabór na stanowisko - Specjalista ds. informatyki i monitoringu -POKL

Specjalista ds. informatyki i monitoringu w ramach projektu Złapmy się w sieci współfinansowanego ze środków UE. Wymagania niezbędne• wykształcenie wyższe – kierunek informatyka, poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej [...]

Nabór na stanowisko: doradca zawodowy - POKL

Wymagania niezbędne: a)Wykształcenie wyższe (pedagogika lub psychologia), o specjalności poradnictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe; b)lub wykształcenie wyższe (pedagogika lub psychologia) i ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa [...]

Nabór na stanowisko: psycholog - POKL

Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe psychologiczne poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej; b) znajomość specyfiki i umiejętności diagnozowania problemów osób bezrobotnych; c) umiejętności interpersonalne; d) brak [...]

Nabór na stanowisko: Rzecznik Prasowy

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie,wyższe,preferowana specjalność prawo,administracja,komunikacja społeczna, dziennikarstwo c) co najmniej roczny staż w pracy związanej [...]

Nabór na stanowisko: podinspektor w Sekcji Księgowej

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowana specjalność rachunkowość, c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d) niekaralność za przestępstwo [...]

ogłoszenie o naborze partnera

nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Zadanie 2 – „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania [...]

ogłoszenie o naborze trenera/informatyka

nabór na stanowisko trener/informatyk w ramach umowy zlecenia do realizacji projektu "Złapmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Częstochowa", współfinansowany ze środków Uni europejskiej [...]

konkurs ofert na realizację zadania publicznego

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: Zadanie Nr 1 Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Częstochowy, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w [...]

ogłoszenie o naborze psychologa do POKL - KIS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poszukuje się do współpracy psychologa. [...]

ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego do POKL -KIS

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poszukuje do współpracy doradcy zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. [...]

do pracy na stanowisku „Trener umiejętności społecznych”

do pracy na stanowisku „Trener umiejętności społecznych” w projekcie „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [...]

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy - podinspektor w Sekcji Finansowej

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowana specjalność rachunkowość, c) co najmniej roczny staż pracy w księgowości budżetowej, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz [...]

ogłoszenie o naborze pracownika socjalnego

do pracy na stanowisku „pracownik socjalny” w projekcie „Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Częstochowa” [...]

ogłoszenie o naborze specjalisty ds. rekrutacji

do pracy na stanowisku „specjalista ds. rekrutacji” w projekcie „Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Częstochowa” [...]

ogłoszenie o naborze specjalisty ds. finansowych

nabór do pracy na stanowisku „specjalista ds. finansowych” w projekcie „Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Częstochowa” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu [...]

ogłoszenie o naborze konsultanta specjalisty ds. zamówień publicznych

nabór na obsługę prawną dwóch przetargów nieograniczonych realizowanych w ramach projektu (stanowisko – specjalista ds. zamówień publicznych) „Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Częstochowa” [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Zadanie 4 – „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu [...]

Nabór na nowo utworzone urzędnicze stanowisko pracy Referent w Zespole ds Windykacji - pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie : średnie ekonomiczne, policealne ekonomiczne, wyższe – preferowane ekonomiczne, administracyjne, prawnicze c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni [...]

nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Podinspektor w Sekcji Finansowej - pełny etat

1. Wymagania konieczne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie średnie, wyższe - preferowane ekonomiczne, c)co najmniej półroczny staż pracy w księgowości budżetowej, d)ukończone kursy w zakresie księgowości bilansowej, e)pełna [...]

Ponowny nabór na nowo utworzone urzędnicze stanowisko pracy referent w Zespole ds Windykacji - pełny etat

Wymagania konieczne: 1.obywatelstwo polskie, 2.wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne 3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 4.niekaralność za przestępstwo popełnione [...]

nabór na 2 nowo utworzone urzędnicze stanowiska pracy referent ds egzekucji - pełny etat

Wymagania konieczne: 1.obywatelstwo polskie, 2.wykształcenie średnie ekonomiczne, wyższe – preferowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne 3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, [...]

Nabór na dwa nowo utworzone urzędnicze stanowiska pracy w Zespole ds. Windykacji

Wymagania konieczne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie : średnie ekonomiczne, policealne ekonomiczne, wyższe – preferowane ekonomiczne, administracyjne, prawnicze c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw [...]

Nabór na nowo utworzone urzędnicze stanowisko pracy w Sekcji Księgowej

Wymagania pożądane: a)mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, b)znajomość przepisów oraz doświadczenie zawodowe z zakresu finansów publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, c)samodzielność, [...]

Nabór na stanowisko podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

1. Wymagania konieczne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d)niekaralność [...]

Nabór na stanowisko referent w Zespole ds windykacji

1. Wymagania konieczne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d)niekaralność sądowa za [...]

Nabór na nowo utworzone urzędnicze stanowisko pracy w Sekcji Księgowej - Podinspektor - pełny etat

Wymagania pożądane: a)co najmniej roczny staż pracy w księgowości budżetowej, b)znajomość przepisów oraz doświadczenie zawodowe z zakresu finansów publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, rachunkowości i [...]

Nabór na nowo utworzone urzędnicze stanowisko pracy w Sekcji Finansowej - Podinspektor - pełny etat

Wymagania pożądane: a)co najmniej roczny staż pracy w księgowości budżetowej, b)znajomość przepisów oraz doświadczenie zawodowe z zakresu finansów publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, rachunkowości i [...]

Nabór na nowo utworzone stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym; pełny etat

Wymagania: a)co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań z zakresu zamówień publicznych, realizacji zamówień w zakresie zaopatrzenia zakładu lub na stanowisku związanym z organizacją zakładu [...]

Nabór na nowo tworzone stanowiska pracy - Referent w Sekcji Świadczeń; pełny etat

1. Wymagania konieczne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie średnie, wyższe c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d)niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, e)stan zdrowia [...]

Nabór na nowo utworzone stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym; pełny etat

Wymagania : a)co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań z zakresu zamówień publicznych, realizacji zamówień w zakresie zaopatrzenia zakładu lub na stanowisku związanym z organizacją zakładu [...]

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Radca prawny - 1/1 etatu. [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Radca prawny - 1/1 etatu

Wymagania konieczne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie wyższe prawnicze, c)wpis na listę radców prawnych d)conajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządu terytorialnego, e)pełna zdolność do czynności [...]

nabór na 2 nowo tworzone urzędnicze stanowiska pracy: eferent ds egzekucji; pełny etat

1. Wymagania konieczne: a.obywatelstwo polskie, b.wykształcenie wyższe – prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne, c.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d.niekaralność za przestępstwo [...]

nabór na nowo tworzone urzędnicze stanowisko pracy: inspektor ds egzekucji; pełny etat

1. Wymagania konieczne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie wyższe prawnicze, c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d)niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, e)stan zdrowia [...]

nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - administrator - pełny etat

Wymagania konieczne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie wyższe -- preferowane informatyczne, elektroniczne co najmniej dwuletni staż pracy, c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, [...]

nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - administrator - pełny etat

Wymagania konieczne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie wyższe -- preferowane informatyczne, elektroniczne co najmniej dwuletni staż pracy, c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, [...]

nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - specjalista ds. prawnych w Sekcji Świadczeń Rodzinnych - 3/4 etat

Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe prawnicze, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, stan zdrowia pozwalający na [...]

Nabór na nowo utworzone urzędnicze stanowisko pracy Kierownik Sekcji Księgowej w Dziale Finansowo-Księgowym - pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowana specjalność rachunkowość, c) co najmniej trzyletni staż pracy w księgowości budżetowej, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku [...]

nabór na nowo utworzone urzędnicze stanowisko pracy Inspektor ds. kontroli wewnętrznej - pełny etat

. Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, c) co najmniej dwuletni staż pracy w jednostce budżetowej, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku [...]

Nabór na nowo utworzone urzędnicze stanowisko pracy Kasjer - pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie co najmniej średnie – ekonomiczne lub wyższe – dowolne (preferowane ekonomiczne, administracyjne), c) co najmniej dwuletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na [...]

Ogłoszenie o naborze na nowo utworzone urzędnicze stanowisko pracy:Kierownik Sekcji Księgowej w ...

1. Wymagania konieczne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowana specjalność rachunkowość, c)co najmniej czteroletni staż pracy w księgowości budżetowej, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy, Kierowca samochodu bus do pr ...

Informacja o wynikach naboru Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierowca samochodu bus do przewozu osób niepełnosprawnych (nazwa stanowiska pracy) Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy, Kierowca samochodu osobowego ...

Informacja o wynikach naboru Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierowca samochodu osobowego (nazwa stanowiska pracy) Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata. Konkurs zostanie [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy, Kierowca samochodu osobowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jasnogórska 34 42-200 Częstochowa Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Kierowca samochodu osobowego w Dziale Organizacyjno Administracyjnym – pełny etat (nazwa stanowiska pracy) [...]

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy, Kierowca samochodu bus do przewozu osób niepełnospr ...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jasnogórska 34 42-200 Częstochowa Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Kierowca samochodu bus do przewozu osób niepełnosprawnych, w Dziale Organizacyjno Administracyjnym – Zespół [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kasjer

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjer w Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej Nr III. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została zatrudniona na 1/1 etat : Pani Ola Purgal Uzasadnienie: W wyniku [...]

Ogłoszenie naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Kasjera w Dziale Finansowo-Księgowym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jasnogórska 34 42-200 Częstochowa Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Kasjera w Dziale Finansowo – Księgowym- miejsce pracy - Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 3 ul. [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: radca prawny

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radca Prawny (nazwa stanowiska pracy) Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została zatrudniona na 1/1 etat: Pani Anita Irniger, zamieszkała w Częstochowie [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - podinspektora ds. organizacyjnych w ...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jasnogórska 34 42-200 Częstochowa ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektora ds. organizacyjnych w Dziale Organizacji i Administracji. (nazwa stanowiska pracy) a) Wymagania [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowiska pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jasnogórska 34 42-200 Częstochowa Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowiska pracy Radca Prawny : 3 stanowiska – 2 po ½ etatu i 1 pełny etat (nazwa stanowiska pracy) a)Wymagania [...]

metryczka