Strona główna

Strona główna

Dbając o ułatwienie Państwu kontaktu z nami przedstawiamy
szczegółowe dane na temat naszej jednostki.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
tel./fax 34 372 42 00, 34 372 42 50
email: mops@czestochowa.um.gov.pl

NIP:

573-23-02-950

REGON: 002741290

www.mops.czestochowa.pl


Dyżury Ośrodka pełnione są od pn-pt w godzinach:
Poniedziałek
od 7.30 do 15.30
Wtorek
od 7.30 do 16.00
Środa
od 7.30 do 15.30
Czwartek
od 7.30 do 15.30
Piątek
od 7.30 do 15.00Dyżury komórek organizacyjnych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Małgorzata Mruszczyk

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2)z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:
    a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: mops@czestochowa.um.gov.pl,
    b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki mopsczestochowa/SkrytkaESP,
    c) listownie na adres siedziby Administratora – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa;
3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
    a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mops.czestochowa.pl,
    b) listownie na adres siedziby Administratora,
    c) lub telefonicznie pod numerem 34 372 42 42.
    Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w MOPS w Częstochowie oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
4) Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji konkretnej sprawy oraz do celów archiwalnych;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
8) na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
    a) dostępu do treści swoich danych,
    b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
    c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania;
9) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00);
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

Klauzule informacyjne (212kB) word
KLAUZULA INFORMACYJNA CZĘSTOCHOWA SILNA DZIELNICAMI (61kB) word


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (29 maja 2017)
Opublikował: ciuraszkiewicz_k (4 października 2012, 09:59:26)

Ostatnia zmiana: Marcin Maźniewski (2 marca 2023, 14:46:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 201981