Ogłoszenie o naborze Partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu w zakresie rozwijania usług społecznych. MODYFIKACJA OGŁOSZENIA !!!

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Częstochowie, na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu dla mieszkańców Gminy Miasta Częstochowy. Projekt w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2  Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.


Treść ogłoszenia (62kB) word
Formularz Ofertowy (20kB) plik
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA !!! (43kB) word
WYNIK NABORU PARTNERA (16kB) plik

metryczka


Wytworzył: Dyrekror MOPS (28 września 2016)
Opublikował: Damian Wroński (28 września 2016, 15:11:17)

Ostatnia zmiana: Damian Wroński (2 listopada 2016, 11:35:26)
Zmieniono: WYNIK NABORU PARTNERA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 570