OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Częstochowie, na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu dla mieszkańców Gminy Miasta Częstochowy. Projekt w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Treść ogłoszenia (51kB) word
Formularz ofertowy (20kB) plik
modyfikacja treści ogłoszenia (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Dyrektor MOPS (2 maja 2016)
Opublikował: Damian Wroński (2 maja 2016, 09:17:16)

Ostatnia zmiana: Damian Wroński (24 maja 2016, 07:36:25)
Zmieniono: modyfikacja treści ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 694