Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakres ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2005 r.

Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 25, ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.


A. Rodzaje wspieranych zadań z zakresu pomocy społecznej

I. Świadczenie pomocy socjalnej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Wysokość dotacji - do 65 % kosztu przedsięwzięcia
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004–85.000 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005-85.000 PLN*

Cel zadania:
- przeciwdziałanie społecznej marginalizacji osób, rodzin i grup w szczególności dotkniętych długotrwałym bezrobociem, ubóstwem i bezdomnością;
- ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia na terenie miasta Częstochowy.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- świadczenie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem oraz społeczną marginalizacją, w szczególności dotkniętych ubóstwem, długotrwałym bezrobociem i bezdomnością;
- prowadzenie różnego typu środowiskowych ośrodków wsparcia prowadzących działalność na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej (np. jadłodajnie, noclegownie, magazyny, punkty pomocy socjalnej, kluby seniora itp.);
- aktywizacja osób i rodzin długotrwale bezrobotnych, ubogich i bezdomnych do podjęcia wysiłków mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej;
- wspieranie inicjatyw samopomocowych.

Beneficjanci zadania:
- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej;
- osoby starsze, osamotnione, pozbawione należytej opieki;
- dzieci i młodzież z rodzin ubogich.

Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup żywności, odzieży, środków czystości, leków i środków opatrunkowych;
- wynajem pomieszczeń, obiektów;
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
- honoraria (umowy-zlecenia, umowy o dzieło);
- koszty wolontariatu;
- działalność informacyjno-wydawnicza;
- koszty transportu i ubezpieczenia;
- wyżywienie;
- inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć.

II. Udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz rodzinom wielodzietnym w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.

Wysokość dotacji - do 65 % kosztu przedsięwzięcia.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 - 90.000 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 - 90.000 PLN*

Cel zadania:
- ograniczenie zjawiska braku należytej opieki i ubóstwa osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
- stworzenie warunków sprzyjających społecznej integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;
- poprawa sytuacji materialnej i wzmocnienie trwałości rodzin wielodzietnych.

W ramach zadania zakłada się realizację następujących przedsięwzięć:
- prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji w celu readaptacji społecznej osób niepełnosprawnych;
- świadczenie pomocy socjalnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom;
- działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych (spotkania okolicznościowe, festyny, konferencje, szkolenia itp.);
- udzielenie wsparcia socjalnego rodzinom wielodzietnym.

Beneficjantami zadania są:
- osoby niepełnosprawne;
- rodziny osób niepełnosprawnych;
- rodziny wielodzietne.

Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup żywności, środków czystości;
- wynajem pomieszczeń, obiektów;
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania;
- honoraria;
- koszty wolontariatu;
- działalność informacyjno-wydawnicza;
- transport, noclegi, wyżywienie;
- zakup nagród i słodyczy;
- inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć.

* Przewidziana wielkość środków na realizację zadania. Kwota ta może ulec zmianie z chwilą przyjęcia uchwały budżetowej Miasta Częstochowy.

B. Zasady i warunki przyznania dotacji

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać następujące warunki:
1) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy;
2) złożyć w terminie w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;
3) posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.

2. Składanie ofert:
1) Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2004 r. do godziny 1500 w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Jasnogórska 34, 42-200 Częstochowa, pok. 5 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego).
2) Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie, podejmując się realizacji danego zadania. We wniosku należy wskazać podmiot przyjmujący dotację odpowiedzialny za wykonanie zadania.
3) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), a w przypadku podmiotów niebędących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności podmiotu;
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;
- statut podmiotu w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS stanowiącego o podstawie prawnej działania podmiotu.
4) Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w KRS.
Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 2 miesiące.
2) oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
- merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania;
- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu;
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej;
- zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem;
- ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania;
- wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim;
- udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
- zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
3) Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Częstochowy lub na rzecz jego mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).
4) Dotacji nie można wykorzystać na:
- Prowadzenie działalności gospodarczej;
- Realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Częstochowy;
- Remonty, z wyjątkiem obiektów komunalnych;
- Projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy;
- Prowadzenie działalności politycznej.
5) W roku bieżącym z zakresu pomocy społecznej zlecono realizację 56 zadań spośród 84 ofert na kwotę 175.000 złotych. Szczegóły dot. zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl

4. Postanowienia końcowe
1) Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się po podpisaniu umowy o dotację i zakończyć się z dniem 31 grudnia 2005 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
2) Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych.
3) Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr 19 z 2004 roku, poz.177 z póź. zm.).
4) Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw 2000 Nr 55, poz. 662. Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.
5) Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia w poszczególnych zadaniach bez podania przyczyn i prawa do odwołania podmiotów.

Prezydent Miasta Częstochowy
dr inż. Tadeusz Wrona

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: jadczyk_n (26 listopada 2004, 14:18:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819