Zakup i dostawa samochodu osobowego-BUS do przewozu osób niepełnosprawnych

Rodzaj ogłoszenia:
dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
W zakresie procedury przetargowej:
Grzegorz Zelek, Jolanta Skuza.
  Adres:
ul. Jasnogórska 34
  Kod pocztowy:
42-200
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
Śląskie
  Telefon:
034 324-76-47
  Faks:
034 324- 69-14
  Poczta elektroniczna (e-mail):
jskuza@mops.czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Miejski Ośordek Pomocy Społecznej
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
W zakresie przedmiotu zamówienia:
Bogdan Szczerba
  Adres:
ul. Jasnogórska 34
  Kod pocztowy:
42-200
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
Śląskie
  Telefon:
034 324-76-47
  Faks:
034 324-69-14
  Poczta elektroniczna (e-mail):
bszczerba@mops.czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Zakup i dostawa samochodu osobowego-BUS do przewozu osób niepełnosprawnych
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji, dostępny u Zamawiającego.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Częstochowa, ul. Jasnogórska 34
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot
  Dodatkowe przedmioty
 
 
 
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
147000,00zł
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:  14  (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub  
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
  A) tak Najniższa cena
lub  
  B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
  1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2005-11-29 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2005-11-30
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)  
lub  
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2005-11-30 Miejsce
Miejski Ośrodek POmocy Społecznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 34, pokój 5
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2005-11-14

metryczka


Opublikował: admin_mops (3 kwietnia 2006, 13:31:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624