Zorganizowanie wypoczynku letniego obozu/kolonii dla dzieci podopiecznych MOPS

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Katarzyna Bojur, Jolanta Skuza
  Adres:
Jasnogórska 34
  Kod pocztowy:
42-200
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
034 324 47 65
  Faks:
034 324 69 14
  Poczta elektroniczna (e-mail):
mops@czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Zorganizowanie wypoczynku letniego obozu/kolonii dla dzieci podopiecznych MOPS
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
jest zorganizowanie wypoczynku letniego w miejscowości nadmorskiej położonej nad otwartym morzem w odległości 300-600 m od morza w formie:
- obozu/kolonii dla grupy ok. 100 dzieci w wieku od 7 do 14 lat w dwóch turnusach.
Liczba ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach 20 %. Przewiduje się turnusy 14 dniowe.

Terminy turnusów:
1) od 23.06.2007r. do 06.07.2007r. – 14 dni;
2) od 06.07.2007r. do 19.07.2007r. – 14 dni.


Uwaga !
1. Przez obóz/kolonie rozumie się zakwaterowanie dzieci i młodzieży w budynku.
2. Organizator wypoczynku zapewni opiekę nad uczestnikami wypoczynku sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę wychowawców. Funkcję kierownika kolonii pełni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Wykaz kadry (funkcyjny nie imienny) realizującej zamówienie stanowi załącznik Nr 5 do specyfikacji.
3. Organizator wypoczynku zapewni opiekę medyczną nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez dyplomowaną pielęgniarkę. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy z lekarzem pediatrą z najbliżej położonej przychodni zdrowia.
4. Organizator wypoczynku zapewni transport autokarem uczestników obozu/kolonii do miejsca wypoczynku i z powrotem wraz z ubezpieczeniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentów potwierdzających sprawność techniczną pojazdu, a także wykonania ich kserokopii.
5. Uczestnicy wypoczynku powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków co najmniej na kwotę 3000 zł (trzy tysiące złotych/jedno dziecko).
6. Oferent opisze w ofercie warunki sanitarne i socjalne budynku, walory turystyczne okolicy, na terenie, której zostanie zorganizowany wypoczynek oraz przedstawi szczegółowy program zajęć.
7. Do oferty należy dołączyć kartę kwalifikacyjną obiektu i zezwolenie Sanepidu i Kuratorium.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu sanitarno – higienicznego ośrodka, w którym zorganizowany będzie obóz/kolonie przed rozstrzygnięciem przetargu. Jeżeli oferta nie będzie pokrywać się z rzeczywistością zostanie odrzucona.


9. Organizator zapewnia, co najmniej cztery pełnowartościowe posiłki.

Za cenę w ofercie uważa się podany w formularzu cenowym pełny koszt 1 dnia (osobodnia) pobytu dziecka na obozie/koloniach, w który wchodzi całkowity koszt każdego posiłku z zaznaczeniem stawki żywieniowej, noclegu, kosztu transportu, ubezpieczenia i innych składników nieujętych przez Zamawiającego.
W pozostałych rubrykach można wyszczególnić składniki, które zostały przez organizatora wkalkulowane w pełną cenę.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
MOPS ul. Jasnogórska 34, 42-200 Częstochowa
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot
  Dodatkowe przedmioty
 
 
 
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub  
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
  A) Najniższa cena
lub  
  B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
  1. cena brutto jednego skierowania dziecka na turnus 14 dniowy : 80

2. warunki zakwaterowania i walory turystyczne okolicy : 20

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2007-05-07
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)  
lub  
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2007-05-07 Miejsce
kancelaria , pokój 5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jasnogorska 34 w Częstochowie
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2007-04-13

metryczka


Opublikował: admin_mops (18 maja 2007, 12:14:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1374