Roboty remontowe, adaptacja oranżerii nasalę terapii zajęciowej w budynku Centrum Pomocy dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogorska 36 w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia:
roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Grzegorz Zelek,Jolanta Skzua
  Adres:
Jasnogórska 34
  Kod pocztowy:
42-200
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
034 324 47 65
  Faks:
034 324 69 14
  Poczta elektroniczna (e-mail):
mops@czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Roboty remontowe, adaptacja oranżerii nasalę terapii zajęciowej w budynku Centrum Pomocy dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogorska 36 w Częstochowie
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Roboty remontowe budowlane:
- remont obejmuje rozebranie starej nieszczelnej aluminiowo-poliwęglowej konstrukcji dachu i wykonanie nowej drewnianej z pokryciem z papy termozgrzewalnej. W celu uzyskania oparcia dla nowej konstrukcji dachu należy wykonać wieniec żelbetowy nad oknami stanowiący oparcie dla murLaty dachu, oparcie dla wieńca żelbetowego stanowić będą wymurowane filarki.

Zakres robót obejmuje:
- demontaż zadaszenia wraz z drzwiami i oknami,
- rozebranie obróbek blacharskich,
- przerobienie konstrukcji aluminiowej polegające na wycięciu okien i drzwi oraz montażu nawiewników,
- odbicie tynków zewnętrznych, skucie parapetów z dachówek,
- wykucie gniazd i strzępi dla krokwi i wieńca żelbetowego,
- wykonanie filarków z pustaków ceramicznych,
- wykonanie wieńca żelbetowego i belek nadprożowych,
- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu,
- izolacja cieplna dachu z wełny mineralnej oraz folią paroszczelną,
- pokrycie dachu papą termoizolacyjną podkładową i dachówką bitumiczną (gont),
- okładzina sufitów z płyt karton gips na ruszcie,
- montaż rynien i rur spustowych,
- montaż witryn aluminiowych z demontażu oraz drzwi aluminiowych z demontażu,
- montaż turbowentu przewodów wentylacyjnych,
- wykonanie tynków zewnętrznych, ocieplenia styropianem, wyprawa elewacyjna.

Zakres robót ujęto w opracowaniu projektowym oraz załączonym do SIWZ przedmiarze robót.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Centrum Pomocy dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36 w Czestochowie
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot
  Dodatkowe przedmioty
 
 
 
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2007-05-31
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub  
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
  A) Najniższa cena
lub  
  B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
  1. cena ryczałtowa : 10

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2007-03-26 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2007-03-27
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)  
lub  
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2007-03-27 Miejsce
MOPS w Częstochowie, ul. Jasnogórska 34 pokój 9
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2007-03-15

metryczka


Opublikował: admin_mops (3 kwietnia 2007, 08:08:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 618