Usługa bankowa polegająca na dostawie i obsłudze przedpłaconych kart płatniczych dla świadczeniobiorców MOPS w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Częstochowa, ul. Jasnogórska 34
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Pani Agata Matysiakiewicz, Pan Arkadiusz Solak
  Adres:
Jasnogórska 34
  Kod pocztowy:
42-200
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
Śląskie
  Telefon:
034 324-47-65, 034 368-32-12
  Faks:
034 324- 69-14
  Poczta elektroniczna (e-mail):
mops@czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Usługa bankowa polegająca na dostawie i obsłudze przedpłaconych kart płatniczych dla świadczeniobiorców MOPS w Częstochowie
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Usługa bankowa polegająca na dostawie i obsłudze przedpłaconych kart płatniczych dla świadczeniobiorców MOPS w Częstochowie obejmująca w szczególności:
1) wykonanie Kart imiennych systemu typu VISA ELRKTRON lub innego systemu spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego wraz z przyporządkowanymi kodami PIN,
2) wydawanie Kart przez Wykonawcę oraz przekazanie kodów PIN do siedziby Zamawiającego w kopertach opisanych danymi Użytkownika,
3) okres ważności Kart 2 lata (od daty wydania nie dłużej niż do dnia trwania umowy),
4) koszt jednego ogólnego przelewu elektronicznego wraz z rozksięgowaniem na Karty Użytkowników przez Wykonawcę,
5) koszt zasilania Rachunku Przedpłaconych Kart Płatniczych oraz Kart Użytkowników dowolną ilość razy w miesiącu,
6) unieważnienie Karty,
7) prowadzenie Rachunku Przedpłaconych Kart Płatniczych otwartego przez Wykonawcę dla Zamawiającego,
8) koszt zestawienia transakcji z Rachunku Przedpłaconych Kart Płatniczych po każdorazowym ich zasileniu,
9) koszt zestawienia transakcji dokonanych przy użyciu poszczególnych Kart przez Użytkowników (w formie elektronicznej) w cyklach na koniec każdej dekady miesiąca,
10) dostępność środków dla Użytkowników nie później niż czwartego dnia roboczego liczonego począwszy od dnia wpływu środków na Rachunek Przedpłaconych Kart Płatniczych,
11) wypłatę gotówki w bankomatach przez Użytkowników bezpłatnie 2 razy w miesiącu,
12) dostępność do co najmniej 5 bankomatów na terenie Częstochowy dla Użytkowników Karty,
13) blokowanie wypłaty z Karty na żądanie Zamawiającego lub Użytkownika Karty,
14) zdjęcie blokady wypłat z Karty na żądanie Zamawiającego lub Użytkownika Karty jeśli zablokowanie nastąpiło na żądanie Użytkownika,
15) zdjęcie blokady wypłat z Karty tylko na żądanie Zamawiającego jeśli zablokowanie nastąpiło na żądanie Zamawiającego,
16) dokonywanie na żądanie Zamawiającego przelewu zablokowanej przez Zamawiającego wypłaty z Karty na wskazany przez niego rachunek bankowy,
17) wszelkie inne koszty związane z wypłatą i obsługą Karty,
18) korzystanie z telefonicznej obsługi Karty,
19) koszt dostarczenia Regulaminu dla Użytkownika Karty.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
MOPS w Częstochowie ul. Jasnogórska 34
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot
  Dodatkowe przedmioty
 
 
 
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
10 tyś. świadczeniobiorców
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   2006-07-10
 i/lub data zakończenia 
 2008-08-31
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub  
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
  A) nie Najniższa cena
lub  
  B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
  1. cena brutto za jedną kartę płatniczą : 100

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2006-07-17 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-07-18
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)  
lub  
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2006-07-18 Miejsce
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jsnogórska 34, Częstochowa, pok. 5
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2006-07-10

metryczka


Opublikował: admin_mops (25 lipca 2006, 13:42:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913