Ogłoszenie o naborze na nowo utworzone urzędnicze stanowisko pracy:Kierownik Sekcji Księgowej w ...

1. Wymagania konieczne:
a)obywatelstwo polskie,
b)wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowana specjalność rachunkowość,
c)co najmniej czteroletni staż pracy w księgowości budżetowej, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym,
d)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e)niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania pożądane (dodatkowe):
a)znajomość przepisów oraz doświadczenie zawodowe z zakresu finansów publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości,
b)znajomość obsługi komputera, a zwłaszcza programów finansowo – księgowych w zakresie rachunkowości budżetowej,
c)samodzielność,
d)skrupulatność,
e)terminowość w realizowaniu zadań,
f)umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
g)umiejętność wnikliwej analizy dokumentów.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
b)kierowanie pracą sekcji oraz podległych pracowników,
c)współpraca z Kierownikiem Sekcji Finansowej oraz innymi działami, sekcjami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi MOPS oraz instytucjami, m.in. Urzędem Miasta Częstochowy, Urzędem Skarbowym, ZUS,
d)bieżąca kontrola oraz okresowe uzgadnianie kont obrotów
i sald kont syntetycznych z ewidencją analityczną oraz dokumentami źródłowymi,
e)sporządzanie na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz dodatkowo na koniec roku zestawień sald i obrotów wszystkich kont ksiąg pomocniczych,
f)sporządzanie bilansu jednostki oraz bilansu zbiorczego
z jednostek pomocy społecznej,
g)ustalanie rzeczywistego poziomu i struktury kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym.

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.oświadczenie o niekaralności,
b)kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),
c)kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany pracowniczy staż pracy tj. kserokopie świadectw pracy,
d)kwestionariusz osobowy,
e)kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)kopie innych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekcji Kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Częstochowa 42-217, ul. Jasnogórska 34 pok. 15 z dopiskiem „Oferta pracy- Kierownik Sekcji Księgowej ” w terminie do dnia 12.03.2007 r. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP mops.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie

Wymagane dokumenty: życiorys-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje tel.(034) 368-31-59.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: wojtyla_u (28 lutego 2007, 10:44:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775