Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy, Kierowca samochodu bus do przewozu osób niepełnospr ...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jasnogórska 34
42-200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Kierowca samochodu bus do przewozu osób niepełnosprawnych, w Dziale Organizacyjno Administracyjnym – Zespół Transportowy - pełny etat
(nazwa stanowiska pracy)

1.Wymagania niezbędne:
-wiek do 45 lat
-prawo jazdy kategorii B
-wykształcenie co najmniej zawodowe
-co najmniej trzyletni staż pracy w zakresie przewozu osób, dodatkowym atutem będzie staż pracy w przewozie osób niepełnosprawnych,
-orzeczenie psychologiczne o predyspozycjach psychicznych do kierowania pojazdami
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi do których kierowania wymagane jest prawo jazdy kategorii B
2.Wymagania dodatkowe : dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, opinie z innych zakładów pracy.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)bezpłatna pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej do drzwi lokalu,
b)dbałość o bezpieczeństwo przewożonej osoby niepełnosprawnej,
c)sprawdzanie dokumentów uprawniających do przewozu specjalistycznym samochodem,
d)dokonywanie rozliczeń z pasażerem, pobieranie opłat za przejazd, dokonywanie rozliczeń w/w opłat z Działem Księgowości,
e)obsługa codzienna samochodów służbowych do przewozu osób niepełnosprawnych
f)dokonywanie przeglądów stanu technicznego pojazdu.
g)dbanie o bezpieczeństwo, stan techniczny oraz estetyczny wygląd pojazdu.
h)dopilnowanie terminowego przeprowadzania przeglądów okresowych oraz ubezpieczenia przynależnego pojazdu.
i)garażowanie samochodu w wyznaczonym pomieszczeniu z obowiązkiem przekazywania kluczy od garażu i samochodu w miejscu wyznaczonym przez przełożonego.
j)eksploatacja samochodu służbowego ściśle wg instrukcji obsługi oraz zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
k)terminowe, prawidłowe i rzetelne dokonywanie zapisu i rozliczeń kart drogowych (rozliczenie zużycia paliwa).
l)współpraca z dyspozytorem ds. transportu.
m)wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
4.kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
5.kwestionariusz osobowy,
b)kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
c)kopie innych dokumentów,

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekcji Kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Częstochowa 42-217, ul. Jasnogórska 34 pok. 15 z dopiskiem „Oferta pracy- kierowca samochodu - bus ” terminie do dnia17.07.2006 r. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP mops.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie

Wymagane dokumenty: życiorys-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje tel.(034) 368-31-59.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: wloga_m (28 czerwca 2006, 14:11:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709