Ogłoszenie naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Kasjera w Dziale Finansowo-Księgowym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jasnogórska 34
42-200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Kasjera w Dziale Finansowo – Księgowym- miejsce pracy - Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Kilińskiego 13
(nazwa stanowiska pracy)

a) Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie – ekonomiczne,
- co najmniej dwuletni staż pracy w księgowości, w tym roczny staż pracy na stanowisku kasjera,
- dodatkowym atutem będzie co najmniej roczny staż pracy w księgowości budżetowej.
b) Wymagania dodatkowe:
- szkolenie z zakresu rozpoznawania polskich znaków pieniężnych oraz metod oceny ich autentyczności,
- znajomość obsługi komputera a zwłaszcza programów kasowych oraz finansowo-księgowych w zakresie rachunkowości budżetowej,
- znajomość przepisów oraz doświadczenie zawodowe z zakresu finansów publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
- znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie gospodarki kasowej oraz o ochronie wartości pieniężnych.
c) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie prawidłowej gospodarki kasowej jednostki,
- ścisła i pełna kontrola obrotu gotówkowego, uzgadnianie stanu gotówki w kasie oraz przestrzeganie wysokości ustalonego pogotowia kasowego,
- sporządzanie raportów kasowych dochodów i wydatków budżetowych, dekretowanie dowodów kasowych, sprawdzanie pod względem formalnym kasowych dowodów przychodowych i rozchodowych,
- organizowanie i przeprowadzanie wypłaty świadczeń z zachowaniem przepisów o ochronie wartości pieniężnych w czasie transportu, a także w zakresie przechowywania wartości pieniężnych w kasie,
- przyjmowanie gotówki do kasy z jednoczesnym wystawianiem dowodów wpłaty (KP) z określeniem jej przeznaczenia według podziałek klasyfikacji budżetowej,
- podejmowanie gotówki z banku na podstawie czeków gotówkowych wystawionych i podpisanych przez osoby do tego uprawnione oraz sporządzanie dowodu wewnętrznego do pobieranej gotówki z określeniem jej przeznaczenia według podziałek klasyfikacji budżetowej,
- prowadzenie ewidencji czeków gotówkowych,
terminowe odprowadzanie do banku nie podjętych wypłat oraz kwot przyjętych do kasy na odpowiednie rachunki bankowe – sporządzanie załącznika do dokonywanej wpłaty z podaniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów
d) Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
4.kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
5.kwestionariusz osobowy,
e) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) wypis z krajowego rejestru karnego o niekaralności
g) kopie innych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekcji Kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Częstochowa 42-217, ul. Jasnogórska 34 pok. 15 z dopiskiem „Oferta pracy- kasjer” w terminie do dnia 7.03.2006 r. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP mops.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie

Wymagane dokumenty: życiorys-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje tel.(034) 368-31-59.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: jadczyk_n (22 lutego 2006, 14:40:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1046