Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - podinspektora ds. organizacyjnych w ...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jasnogórska 34
42-200 Częstochowa

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Podinspektora ds. organizacyjnych w Dziale Organizacji i Administracji.
(nazwa stanowiska pracy)

a) Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe prawnicze, doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach samorządu terytorialnego ( 2 lata ) preferowane doświadczenie w pracy w dziale organizacyjnym, zamówień publicznych.
b) Wymagania dodatkowe:
Praktyczna znajomość zagadnień prawnych; komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
c) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, przygotowywanie projektów uchwał, porozumień i umów, załatwianie spraw organizacyjnych MOPS .
d) Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
5. kwestionariusz osobowy,
6. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. kopie innych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Częstochowa 42-217, ul. Jasnogórska 34 pok. 13 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP mops.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie

Wymagane dokumenty: życiorys-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje tel.(034) 368-31-59.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie
mgr Elżbieta Różycka

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: jadczyk_n (18 stycznia 2006, 14:23:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 989