Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

wybrany kandydat: Ewelina Wanicka, Olsztyn 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki z testu kwalifikacyjnego oraz z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższe wyniki.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (13 maja 2024)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (13 maja 2024, 11:39:29)stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2
termin składania dokumentów: 6 maja 2024  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa 
Ogłasza nabór na stanowisko pracy 

pracownik socjalny
(nazwa stanowiska) 

Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej Nr 2 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 1. poradnictwo, udzielanie informacji osobom o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy oraz prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną, 
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, dokonywanie analizy sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej oraz dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o diagnozę, 
 3. przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniach o przyznanie pomocy, 
 4. ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, ich rodzaju i wysokości, po analizie zgromadzonej dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy, 
 5. występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej, 
 6. korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań, 
 7. sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji w zakresie wykonywanych zadań przez Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2, 
 8. współpraca z podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej w ramach obowiązujących przepisów. 
W ramach umowy zapewniamy: 
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy; 
 3. Dodatek za pracę w terenie – zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej; 
 4. Dodatkowy urlop wypoczynkowy – po nabyciu uprawnień, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej; 
 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”); 
 6. Nagrody jubileuszowe; 
 7. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach; 
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów; 
 9. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 
 10. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie; 
 11. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach; 
 12. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych; 
Wymagania konieczne do zakwalifikowania się: 
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z póź. zm.), 
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 1. życiorys (CV); 
 2. list motywacyjny; 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów); 
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl). 
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl). 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 6 %.

Informacje dodatkowe: 
wymiar etatu – pełny, 
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Warunki pracy na stanowisku: 
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy (brak windy) i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik socjalny RZPS II” w terminie do dnia: 06.05.2024 r.,
do godz.: 12:00 
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie). 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05 lub 06. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie.


Ogłoszenie o naborze (87kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (48kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (19 kwietnia 2024)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (19 kwietnia 2024, 11:43:38)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (13 maja 2024, 11:39:29)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 188