Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

wybrany kandydat: Adrianna Grosjer, Jaskrów 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki z testu kwalifikacyjnego oraz z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższe wyniki.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (13 maja 2024)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (13 maja 2024, 11:42:47)stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2
termin składania dokumentów: 17 kwietnia 2024  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa 
Ogłasza nabór na stanowisko pracy

podinspektor
(nazwa stanowiska) 

Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej Nr 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 1. Praca w systemie komputerowym eDOK i POMOST. 
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie:
      a) przyznawania świadczeń pomocy społecznej,
      b) przyznawania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby nieubezpieczonej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 3. Systematyczne wprowadzanie danych świadczeniobiorców do programu komputerowego POMOST. 
 4. Prowadzanie kontraktów socjalnych do programu POMOST oraz wydawanie skierowań i kwalifikacji do CIS. 
 5. Wprowadzanie do systemu POMOST danych dotyczących osób i rodzin objętych pracą socjalną oraz zakresu prowadzonej pracy socjalnej. 
 6. Weryfikacja formalna spraw bezpośrednio przekazywanych przez pracowników socjalnych w zakresie przyznawanych świadczeń. 
 7. Nadzór nad jakością dokumentów. 
 8. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych, w ewidencjonowaniu i przechowywaniu akt. 
 9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu realizowanych zadań. 
 10. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań.
W ramach umowy zapewniamy: 
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy; 
 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”); 
 4. Nagrody jubileuszowe; 
 5. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach; 
 6. Dofinansowanie do zakupu okularów; 
 7. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 
 8. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie; 
 9. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach; 
 10. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych;
Wymagania konieczne do zakwalifikowania się: 
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. wykształcenie średnie lub wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyśl
 5. nie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 1. życiorys (CV); 
 2. list motywacyjny; 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów); 
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl). 
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).


Informacje dodatkowe: 
wymiar etatu – pełny, 
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Warunki pracy na stanowisku: 
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy (brak windy) i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy - podinspektor RZPS II” w terminie do dnia: 17.04.2024 r., do godz.: 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05 lub 06.Ogłoszenie o naborze (87kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (3 kwietnia 2024)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (3 kwietnia 2024, 10:56:17)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (13 maja 2024, 11:42:47)
Zmieniono: ogłoszenie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 582