Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Karolina Cierpisz, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższe wyniki.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (15 czerwca 2023)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (4 września 2023, 08:47:41)stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności
termin składania dokumentów: 7 czerwca 2023  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa

Ogłasza nabór na stanowisko pracy


podinspektor
(nazwa stanowiska)

w
Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia wysokości należności za udzieloną pomoc w postaci schronienia podlegających zwrotowi, rozkładania na raty, umorzeń, odstąpienia od żądania zwrotu i przygotowywanie decyzji administracyjnych tym zakresie.
 2. Organizowania stanowiska pracy z uwzględnieniem kolejności załatwiania spraw w kontekście przedawnienia.
 3. Przekazywanie na bieżąco informacji do Sekcji Księgowej, dotyczących zgonów osób korzystających z pomocy Sekcji i posiadających nieuregulowane należności wobec MOPS.
 4. Uzgadnianie z Sekcją Księgową wysokości zadłużeń i nadpłat, dotyczących korzystania  z usług w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.
 5. Przygotowywanie oraz gromadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw, ustalanie terminów komisji umorzeniowej, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora oraz udział w obradach komisji.
 6. Naliczanie wysokości odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz sporządzanie list odpłatności i korekt list odpłatności dla każdego rodzaju należności.
 7. Współpraca z pracownikami socjalnymi i organizacjami pozarządowymi wykonującymi zadania na rzecz osób bezdomnych w zakresie powierzonego zakresu obowiązków.
 8. Przeprowadzanie monitoringów oraz kontroli prawidłowości realizacji zadań zleconych przez organizacje pozarządowe na podstawie zawartych umów.
 9. Sporządzanie sprawozdawczości z realizowanego zakresu obowiązków oraz z działań Sekcji w zakresie ustalonym z Kierownikiem Sekcji.
 10. Przygotowywanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego oraz bieżący nadzór nad gromadzeniem dokumentacji przez komórkę organizacyjną, zgodnie z zarządzeniami Dyrektora MOPS.
 11. Prowadzenie niezbędnej korespondencji w zakresie powierzonych zadań, zadań Sekcji oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Sekcji w indywidualnych sprawach osób korzystających i/lub nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
 12. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu powierzonych zadań.
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej pracy Sekcji na polecenie przełożonego.
W ramach umowy zapewniamy:
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 4. Nagrody jubileuszowe;
 5. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 6. Dofinansowanie do zakupu okularów;
 7. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 8. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie;
 9. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach;
 10. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych;
Wymagania konieczne do zakwalifikowania się:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – podinspektor SPB” w terminie do dnia: 07.06.2023 r.,
do godz.: 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05 lub 06.Ogłoszenie o naborze (90kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (24 maja 2023)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (25 maja 2023, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (4 września 2023, 08:47:41)
Zmieniono: zmiana statusu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 393