Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: Brak ofert


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (12 kwietnia 2023)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (13 kwietnia 2023, 07:55:47)stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1
termin składania dokumentów: 11 kwietnia 2023  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa

Ogłasza nabór na stanowisko pracy


pracownik socjalny

(nazwa stanowiska)

w
Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej Nr 1


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. praca socjalna,
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 3. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, ich rodzaju i wysokości po analizie zgromadzonej dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy,
 5. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe,
 6. ustalanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
W ramach umowy zapewniamy:
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 3. Dodatek za pracę w terenie – zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej;
 4. Dodatkowy urlop wypoczynkowy – po nabyciu uprawnień, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej;
 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 6. Nagrody jubileuszowe;
 7. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów;
 9. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 10. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie;
 11. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach;
 12. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych;
Wymagania konieczne do zakwalifikowania się:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 i ust. 1 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. Ustawy o pomocy społecznej z późn. zm.,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy (brak windy) i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik socjalny RZPS I” w terminie do dnia: 11.04.2023 r.,
do godz.: 12:00
. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie).
Ogłoszenie o naborze (101kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (28 marca 2023)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (28 marca 2023, 08:22:44)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (13 kwietnia 2023, 07:55:47)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 229