Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: Brak ofert


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (23 marca 2023)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (23 marca 2023, 09:35:35)stanowisko:

psycholog

miejsce pracy: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
termin składania dokumentów: 17 marca 2023  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na stanowisko pracypsycholog
(umowa na czas określony w celu zastępstwa)
(nazwa stanowiska)

w
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie


Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe z zakresu psychologii;
 3. staż pracy w zawodzie co najmniej 1 rok.;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 2. udzielanie konsultacji, porad opiekunom prawnym oraz wdrażanie ich do kontynuowania terapii w warunkach domowych,
 3. branie udziału w pracach Komisji Kwalifikacyjno-Opiniującej,
 4. przygotowywanie zaświadczeń, opinii psychologicznych,
 5. przeprowadzanie badań diagnostycznych dzieci oraz osób pełnoletnich i układanie indywidualnych programów terapeutycznych,
 6. interweniowanie w sytuacjach kryzysowych, współpracowanie z pracownikami socjalnymi oraz z przedstawicielami innych instytucji publicznych,
 7. realizowanie zadań wynikających z rocznego harmonogramu działalności placówki.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy w jednostkach organizacji samorządowej lub administracji samorządowej;
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny lub 1/2
etatu czas pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 19.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy (obciążenia psychiczne i fizyczne). Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – psycholog C.P.D.” w terminie do dnia: 17.03.2023 r., do godz.: 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie).
Ogłoszenie o naborze (98kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (84kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (6 marca 2023)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (7 marca 2023, 09:50:05)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (23 marca 2023, 09:35:35)
Zmieniono: rozstrzygnięcie konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 116