Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: brak ofert


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (10 stycznia 2023)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (10 stycznia 2023, 14:14:57)stanowisko:

Inspektor Ochrony Danych

miejsce pracy: Samodzielne stanowisko
termin składania dokumentów: 5 grudnia 2022  12:00
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Częstochowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor Ochrony Danych

(nazwa stanowiska pracy)


Wymagania niezbędne:
 1. 2-3 letnie doświadczenie w pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji;
 2. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia;
 3. Znajomości przepisów prawa w zakresie danych osobowych zarówno krajowych jak i europejskich;
 4. Doświadczenie we wdrażaniu oraz nadzorowaniu zmian oraz dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w nawiązaniu do art. 37-39 RODO;
 2. Nadzorowanie przestrzegania i aktualizacjia polityki ochrony danych osobowych w MOPS;
 3. Udzielanie odpowiedzi na zapytania osób których dane dotyczą oraz pełnienie punktu kontaktowego dla organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (UODO);
 4. Opracowywanie założeń systemu kontroli wewnętrznej oraz wytycznych i metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego, opracowywanie okresowych planów zadań audytowych;
 5. Prowadzenie audytów wewnętrznych badających zgodność przetwarzania danych osobowych z regulacjami wewnętrznymi, oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 6. Sporządzanie dokumentacji z audytu oraz przygotowanie rekomendacji i zaleceń po przeprowadzonym audycie;
 7. Badanie incydentów bezpieczeństwa, opracowywanie raportów z tych incydentów i przedstawienie ich Administratorowi Danych;
 8. Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO), w tym opracowywanie i prowadzenie korespondencji z UODO, udział w trakcie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez UODO, Urząd Miasta;
 9. Nadzór i kontrola nad wdrożeniem regulacji w zakresie ochrony danych osobowych;
 10. Opiniowanie umów o przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie danych osobowych, w tym nadzór nad rejestrem kategorii odbiorców;
 11. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów oraz nadzór nad realizacją zadań związanych z prawami podmiotów danych w obszarze ochrony danych osobowych;
 12. Szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy (brak windy); pełna dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – 0,5 etatu,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. Kopia dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy),
 5. Kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. Kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl ),
 7. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 10. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Inspektor Ochrony Danych do dnia 05.12.2022 r. do godziny 12:00.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 34 372 42 05/06.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP mops.bip.czestochowa.plOgłoszenie o naborze (84kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (25 listopada 2022)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (25 listopada 2022, 10:35:39)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (10 stycznia 2023, 14:14:57)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 136