Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2022

wybrany kandydat: Gajewska Anna, Rędziny 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższe wyniki.


Wytworzył: Emilia Matyjaszczyk Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (7 października 2022)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (10 października 2022, 10:17:24)stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Sekcja Usług Środowiskowych
termin składania dokumentów: 14 września 2022  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na stanowiska pracy
w
Sekcji Usług Środowiskowych - Zespole ds. Usług

pracownik socjalny - 2 etaty
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z póź. zm.,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin z zakresu: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych, domów pomocy społecznej;
 2. Przyjmowanie wniosków o udzielenie ww. świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniach o przyznanie pomocy;
 3. Ustalanie współpracy z klientem niezbędnej dla osiągnięcia celu pomocy społecznej;
 4. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, wywiadów alimentacyjnych  i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy;
 5. Występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej;
 6. Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej;
 7. Wnioskowanie o udzielanie świadczeń;
 8. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej;
 9. Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań;
 10. Sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji w zakresie wykonywanych zadań przez Sekcję Usług Środowiskowych;
 11. Ścisła współpraca z komórkami MOPS w zakresie realizowanych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Warunki pracy na stanowisku: Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w MOPS w Częstochowie.


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik socjalny w SUŚ” w terminie do dnia 14.09.2022 r., do godz 12:00. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).


Ogłoszenie o naborze (100kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik
Ogłoszenie o naborze (72kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (30 sierpnia 2022)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (31 sierpnia 2022, 14:02:49)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (10 października 2022, 10:17:24)
Zmieniono: rozstrzygnięcie konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 469