Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Iwona Ksyta, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (17 grudnia 2020)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (17 grudnia 2020, 11:55:22)stanowisko:

inspektor

miejsce pracy: Sekcja Finansowa
termin składania dokumentów: 10 grudnia 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w
Sekcji Finansowej


inspektor
(nazwa stanowiska pracy)


Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne, 
 3. co najmniej roczny staż pracy w księgowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, 
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 
 7. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, 
 8. umiejętność obsługi komputera (w szczególności MS Word, MS Excel).
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Kompletowanie sprawdzonych dokumentów księgowych do zatwierdzenia przez Głównego Księgowego i Dyrektora MOPS oraz wprowadzanie przelewów wg dokumentów księgowych zatwierdzonych do wypłaty do systemu bankowości elektronicznej.
 2. Prowadzenie prawidłowej, wewnętrznej gospodarki kasowej MOPS, m.in.:
  - ścisła i pełna kontrola obrotu gotówkowego, uzgadnianie stanu gotówki w kasie,
  - przyjmowanie wpłat z rozliczeń zaliczek pobieranych przez pracowników MOPS oraz dokonywanie wpłat do banku,
  - przyjmowanie gotówki do kasy z jednoczesnym wystawianiem dowodów wpłaty (KP) z określeniem jej przeznaczenia według podziałek klasyfikacji budżetowej,
  - podejmowanie gotówki z banku na podstawie dyspozycji wystawionych i podpisanych przez osoby do tego uprawnione,
  - terminowe odprowadzanie do banku nie podjętych wypłat oraz kwot przyjętych do kasy na odpowiednie rachunki bankowe.
 3. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 4. Sporządzanie dyspozycji operacji bankowych do poleceń przelewu. 
 5. Archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych. 
 6. Zastępowanie innych pracowników Sekcji Finansowej podczas urlopów i choroby oraz wykonywanie innych czynności w zakresie przydzielonym przez przełożonego. 
 7. Ścisła współpraca z komórkami merytorycznymi MOPS.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny, 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, ukończonych kursów), 
 4. kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy w księgowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, 
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 6. oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych (brak windy).

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku,

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor S.F. ” w terminie do dnia 10.12.2020 r., do godz 12:00.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. POW 2 w Częstochowie.


Ogłoszenie o naborze (87kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (25 listopada 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (25 listopada 2020, 13:49:55)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (17 grudnia 2020, 11:55:22)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 225