Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Iwona Mizgała, Kusięta 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (22 grudnia 2020)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (22 grudnia 2020, 10:10:38)stanowisko:

Referent

miejsce pracy: Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
termin składania dokumentów: 9 grudnia 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
w
Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością


Referent
(nazwa stanowiska pracy)


Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum średnie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. umiejętność obsługi komputera (w szczególności MS Word, MS Excel),
 7. staż pracy w pracy biurowej, w samorządzie terytorialnym.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Udzielanie informacji osobom z niepełnosprawnością o możliwościach dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym zwłaszcza do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
 2. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
 3. Sprawdzanie wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych pod względem formalnym i merytorycznym oraz ich kwalifikacja.
 4. Przygotowanie projektów dokumentów o przyznaniu lub odmowie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.
 5. Sprawdzanie w rejestrach ośrodków i organizatorów oraz w oświadczeniach Wnioskodawców o wyborze turnusu zgodności i aktualności wpisu ośrodka i organizatora.
 6. Przygotowanie dyspozycji do przekazania dofinansowania.
 7. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej zakończenia sprawy dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.
 8. Sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości i statystyki;
 9. Prowadzenie rejestrów imiennych oraz zaciągniętych zobowiązań.
 10. Bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, ukończonych kursów),
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy oraz pracodawcę na rzecz którego była świadczona,
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku,

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – referent w SPN” w terminie do dnia 09.12.2020 r., do godz 12:00.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. POW 2 w Częstochowie.

Ogłoszenie o naborze (77kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (72kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (24 listopada 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (25 listopada 2020, 09:52:39)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (22 grudnia 2020, 10:10:38)
Zmieniono: ogłoszenie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 472