Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

uzasadnienie wyboru: brak ofert


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (23 września 2020)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (24 września 2020, 09:09:33)stanowisko:

specjalista ds zamówień publicznych

miejsce pracy: Biuro Projektów
termin składania dokumentów: 17 września 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa
ogłasza nabór na stanowisko pracy
w
Biurze Projektów
Specjalista ds. zamówień publicznych Biura Projektów
(nazwa stanowiska pracy)Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia);
 3. 3 lata stażu pracy, w tym minimum 2 lata pracy przy obsłudze projektów finansowanych z Unii Europejskiej;
 4. znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego;
 5. bardzo dobra znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, prawo o finansach publicznych oraz ustaw z nimi powiązanych;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 9. biegła znajomość obsługi komputera w tym programów: MS Office, Libra Office, Adobe Acrobat Reader.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych dot. realizacji zadań w projektach zgodnie z ustawą PZP, zapewnienie zasad konkurencyjności i przejrzystości wynikających z prawa wspólnotowego;
 2. przygotowanie SWIZ;
 3. szczegółowa analiza i ocena ofert;
 4. przygotowanie umów;
 5. bieżąca współpraca z zespołem projektowym;
 6. przestrzeganie procedur i wytycznych związanych z realizacją projektów;
 7. każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwania instytucji (organów) kontrolnych;
 8. wykonywanie innych zadań, związanych z realizacją projektów, a zlecanych przez kierownika Biura Projektów;
 9. wsparcie zespołu projektowego oraz administracji w zakresie warunków realizacji projektów.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, ukończonych kursów),
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy),
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny etat,
czas pracy – zgodny z czasem pracy obowiązującym w Ośrodku,

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – Specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Projektów” w terminie do dnia 17.09.2020 r., do godz 12:00. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).


Ogłoszenie o naborze (63kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (3 września 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (3 września 2020, 13:00:02)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (24 września 2020, 09:09:33)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 248