Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Anna Przybylska, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (26 sierpnia 2020)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (27 sierpnia 2020, 09:07:19)stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Usług Środowiskowych
termin składania dokumentów: 21 sierpnia 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
w
Sekcji Usług Środowiskowych

podinspektor
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum średnie,
 3. minimum roczny staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Przygotowanie i analiza dokumentacji pod względem formalno - prawnym w celu wydania decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia pomocy w formie domów pomocy społecznej.
 2. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych przez Gminę Miasto Częstochowa na podstawie zawartych umów w zakresie dotyczącym domów pomocy społecznej.
 3. Stała współpraca i wymiana informacji z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, kościołem katolickim w zakresie realizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej.
 4. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w celu zlecania zadań przez Gminę Miasto Częstochowa z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.
 5. Przygotowywanie projektów zarządzeń, ogłoszeń, i umów dotyczących przekazywanych zadań z zakresu pomocy społecznej.
 6. Przygotowywanie niezbędnych porozumień dotyczących współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim, związkami wyznaniowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.
 7. Bieżąca analiza stopnia wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej.
 8. Sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji w zakresie wykonywanych zadań przez Sekcję Usług Środowiskowych.
 9. Ścisła współpraca z komórkami MOPS w zakresie realizowanych zadań.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo lub dyplom o odbytym kształceniu),
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – podinspektor w SUŚ” w terminie do dnia 21.08.2020 r., do godz 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.

Ogłoszenie o naborze (73kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (10 sierpnia 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (10 sierpnia 2020, 11:48:42)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (27 sierpnia 2020, 09:07:19)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 287