Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Izabela Vogel-Górniewicz, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobry wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wyniki.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (6 sierpnia 2019)
Wprowadził: Anna Kubik (6 sierpnia 2019, 08:28:20)stanowisko:

Animator lokalny

miejsce pracy: Biuro Projektów
termin składania dokumentów: 31 lipca 2019  12:00Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko w Biurze Projektów


Animator lokalny


w projekcie „Częstochowa silna dzielnicami” realizowanym przez Gminę Miasto Częstochowa / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy.Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie ogólne, wyższe preferowane na jednym z kierunków: pedagogika, socjologia, psychologia;
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych, posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. animowanie lokalnego środowiska, w tym: inicjowanie spotkań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi w danej dzielnicy Miasta Częstochowy;
 2. tworzenie planów działań oraz przeprowadzanie diagnozy zasobów i potrzeb mieszkańców dzielnicy;
 3. wyszukiwanie liderów lokalnych w celu wypracowania koncepcji współpracy ze społecznością lokalną w zakresie rozwoju dzielnicy;
 4. zachęcanie do podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez DOSL;
 5. wspieranie procesu budowy partnerstw oraz działanie na rzecz wzmacniania istniejących partnerstw i innych form współpracy w regionie;
 6. ścisła współpraca z innymi animatorami DOSL oraz kierowanie uczestników do wsparcia społeczno-zawodowego;
 7. gromadzenie dokumentacji z podejmowanych w ramach DOSL działań, w tym m.in. list obecności odbiorców wsparcia;
 8. prowadzenie bieżącej sprawozdawczości;
 9. współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu DOSL.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. kserokopie świadectw pracy,
 6. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Biuro Projektów – Animator lokalny” w terminie do dnia 31.07.2019 r., do godz 12:00.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Ogłoszenie o naborze (183kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (121kB) pdf
Oświadczenie 1 (125kB) pdf
Oświadczenie 2 (121kB) pdf
Oświadczenie 3 (131kB) pdf
Oświadczenie 4 (112kB) pdf
Ogłoszenie wyników naboru (152kB) plik


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (18 lipca 2019)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (18 lipca 2019, 12:06:53)

Ostatnia zmiana: Anna Kubik (6 sierpnia 2019, 08:28:21)
Zmieniono: Ogłoszenie wyników wyboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 174

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij