Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowiska pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jasnogórska 34
42-200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowiska pracy
Radca Prawny : 3 stanowiska – 2 po ½ etatu i 1 pełny etat
(nazwa stanowiska pracy)

a)Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe prawnicze, doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach samorządu terytorialnego ( 2 lata ).
b)Wymagania dodatkowe:
Praktyczna znajomość zagadnień prawnych; komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
c)Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Kompleksowa obsługa prawna MOPS .
d)Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
4.kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom ukończenia studiów oraz wpis na listę radców prawnych ),
5.kwestionariusz osobowy,
6.kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7.kopie innych dokumentów,
8.dokumentów
9.oświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Częstochowa 42-217, ul. Jasnogórska 34 pok. 13 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP mops.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie

Wymagane dokumenty: życiorys-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje tel.(034) 368-31-59.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie
mgr Elżbieta Różycka

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: jadczyk_n (18 stycznia 2006, 14:12:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3419