Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta (empowerment) w związku z wdrażaniem modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Ogłoszenie na usługi społeczne lub inne (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.10.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 11 grudnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Zakup dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu” (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.13.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 26 listopada 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia 

zamówienie na:

Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.38.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 5 października 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od podpisania umowy 

zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.5.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 5 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki zabezpieczone na sfinalizowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.4.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 września 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 

zamówienie na:

Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowanie gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz z zakresami czynności dla pracowników

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne, art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.3.2.2018.MZ
wartość: wartość poniżej 750 000 € netto
termin składania ofert: 1 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie podlega unieważnieniu, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

zamówienie na:

Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowanie gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz z zakresami czynności dla pracowników - zamówienie współfinansowane z UE w ramach projektu „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.3.2018.MZ
wartość: w przedziale 20 - 50 tys zł
termin składania ofert: 1 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.23.2018.MZ
wartość: poniżej 30 000 € netto
termin składania ofert: 10 maja 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena najtańszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.21.2018.MZ
wartość: poniżej 30 000 € netto
termin składania ofert: 4 maja 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Wybór sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, w związku z art. 6 a ww. ustawy
nr sprawy: SO.261.4.1.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: W ustalonym terminie, tj. do dnia 04.04.2018 r. do godz. 13:00, nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości części pomieszczeń wewnętrznych w trzech budynkach użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.5.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca, którego ofertę wybrano, tj. ROKA PLUS sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Trybunalski odstąpił od zawarcia umowy. Druga w kolejności oferta, tj. oferta firmy La Starda s.c. Edyta Bill, Przemysław Kujawski z siedzibą pod adresem: al. Wojska Polskiego 110, 42-200 Częstochowa przekracza zabezpieczone na ten cel środki. 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)