Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.45.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 21 grudnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Wartość oferty, która została wybrana za najkorzystniejszą, przekracza środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia 

zamówienie na:

Organizacja wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej (PES) na terenie Trójmiasta w ramach projektu pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.11.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 12 grudnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Wykonanie kompleksowej usługi fryzjersko-kosmetycznej dla uczestników projektu pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.12.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys zł netto
termin składania ofert: 11 grudnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie podlega unieważnieniu, ponieważ w ustalonym terminie, tj. do dnia 11.12.2017 r. do godz. 13:00, nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa mebli tapicerowanych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.15.2017.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 17 października 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informujemy, iż zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. € netto na zakup i dostawę mebli tapicerowanych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie podlega unieważnieniu, ponieważ w ustalonym terminie, tj. do dnia 17.10.2017 r. do godz. 13:00, nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SO.261.4.4.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 29 sierpnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.4.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)