Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

„Świadczenie usług terapeutycznych z zakresu dogoterapii dla osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” (usługa wykonywana osobiście przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.87.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.12.2016 r. do godz. 13:00 nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu klientom Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie opieki medycznej przez lekarza psychiatrę (usługa wykonywana osobiście przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia).

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.77.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28.12.2016 r. do godz. 13:00 nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Zapewnienie konsultacji medycznych przez lekarza specjalistę posiadającego uprawnienia do zlecania zabiegów fizjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.76.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 21 grudnia 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Dostawy paczek z artykułami spożywczymi w 2017 r. część 1: „Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SNA.261.1.8.2016.MZ
wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 grudnia 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.70.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2016  12:00
przyczyna unieważnienia: Wartość oferty wybranej jako najkorzystniejszej przekracza środki przeznaczone na realizację zamówienia 

zamówienie na:

Obsługa księgowa projektu konkursowego pn. „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – tryb konkursowy (usługa wykonywana na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.14.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 13 października 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena wybranej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia 

zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (postępowanie powtórzone)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.50.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 października 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na podstawie rozdziału XIII pkt 3 ppkt 2 treści zapytania ofertowego. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.41.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 15 września 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę i montaż klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie podlega unieważnieniu na podstawie rozdziału XI ust. 3 pkt 2 treści zapytania ofertowego: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.” 

zamówienie na:

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu dogoterapii dla osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (usługa wykonywana osobiście przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia).

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.35.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 8 sierpnia 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: Powodowem unieważnienia postępiania jest fakt, iż w ustalonym terminie, tj. do dnia 08.08.2016 r. do godz. 13:00, nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Zakup i sukcesywna dostawa tonerów w ramach realizacji projektu systemowego pt. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.7.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 24 marca 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena oferty przekracza kwotę zabezpieczoną na sfinalizowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Realizacja zlecenia przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2016, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (usługa wykonywana na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.1.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 19 stycznia 2016  12:00
przyczyna unieważnienia: Niemożliwa do usunięcia wada 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)