Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony mienia w formie monitorowania systemów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej na obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-145/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć sfinalizowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doręczania przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-138/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Niemożliwa do usunięcia wada 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony mienia w formie monitorowania systemów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej na obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-122/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta  

zamówienie na:

Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 390182 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 grudnia 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w ramach Programu Wzmacniania Rodziny dla Uczestników pilotażowej części projektu pn. „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-85/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 października 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)