zamówienie na:

Przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnością zakończonych spektaklem teatralnym w ramach realizacji projektu pozakonkursowego p n. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.8.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 3 października 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Fundacja „Oczami Brata” ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-200 Częstochowa