Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mops.bip.czestochowa.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01
.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2024-04-25.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej jest Michał Szlenk, numer telefonu 34 3724 256, email dostepnosc@mops.czestochowa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie ma siedzibę w budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa. Numer telefonu centrali: 34 3724 200, numer faksu 34 3724 250. Adres poczty elektronicznej: mops@czestochowa.um.gov.pl, adres strony internetowej: http://www.mops.czestochowa.pl, adres serwisu Biuletynu Informacji Publicznej: http://mops.bip.czestochowa.pl, adres skrytki podawczej na platformie e-PUAP: /mopsczestochowa/urzad.

Postępowanie w sprawie zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, natomiast drugie wejście umiejscowione jest z tyłu od strony garaży. Do wejścia od ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej prowadzą schody, do wejścia umiejscowionego z tyłu budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi wejściowe z tyłu budynku posiadają klamkę z szyfratorem mechanicznym. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim lub mające problem z poruszaniem się, mogą skorzystać z dzwonka znajdującego się przy tylnych drzwiach wejściowych celem przywołania pracownika. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Obiekt nie posiada windy. Wszystkie pomieszczenia i korytarze znajdujące się na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Na parterze budynku po lewej stronie od tylnego wejścia do budynku w pokoju nr 8 znajduje się pomieszczenie, w którym odbywa się obsługa klientów. Punkt Obsługi Klienta oznaczony jest tabliczką informacyjną w alfabecie Braille`a. Toalety dla klientów znajdują się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego. Znajduje się tam również toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety są oznaczone tabliczkami w alfabecie Braille`a. Wszystkie tabliczki w alfabecie Braille`a umieszczone są na ścianie, po lewej stronie drzwi na wysokości klamki.
Przy wejściu głównym na parterze znajduje się stanowisko portierni oraz tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń. Tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń znajdują się również na półpiętrach dwóch kolejnych kondygnacji budynku. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą uzyskać pomoc pracownika portierni w zakresie odpowiedniego pokierowania do wskazanego pomieszczenia, w tym w sposób głosowy zostaną poinformowane o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Przy portierni znajduje się urządzenie AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), które służy do analizowania rytmu pracy serca osoby poszkodowanej i podejmuje decyzję o tym czy konieczna jest defibrylacja.
Kancelaria znajduje się na parterze budynku. Dojście korytarzem znajdującym się po lewej stronie od wejścia głównego. Okienko kancelaryjne umiejscowione jest po stronie prawej korytarza. Lada w oknie podawczym kancelarii posiada odcinkowe obniżenie blatu w celu dostosowania do obsługi osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenie Kancelarii jest oznaczone tabliczką informacyjną w alfabecie Braille`a. Tabliczka w alfabecie Braille`a umieszczona jest na ścianie, po lewej stronie drzwi na wysokości klamki.
W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Schody są oznaczone taśmami ostrzegawczymi. Klatka schodowa przy wejściu głównym wyposażona jest w poręcze po obu stronach schodów.
Na klatce przy tylnym wejściu do budynku poręcz znajduje się wyłącznie od strony schodów.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób  niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku w godzinach pracy urzędu umożliwione jest skorzystanie z pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących oraz z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego (dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji). Zamiar skorzystania z pętli indukcyjnej oraz z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200/ 34 3724 216) lub na miejscu.

Budynek Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 34

W celu dotarcia do budynku należy wejść na ogrodzony teren ośrodka, do którego prowadzi brama przesuwna. Do budynku prowadzą trzy wejścia z prawej strony budynku. Wszystkie wejścia są zadaszone oraz ulokowane na poziomie gruntu. Dwa skrajne wejścia prowadzą na klatki schodowe. Wejście pośrodku prowadzi do pomieszczenia z windą, którą można dostać się na wszystkie kondygnacje budynku. Wszystkie drzwi wejściowe są zamykane na elektrozamek. Wejście do budynku wymaga użycia domofonu. Wyjście z budynku możliwe jest po jednoczesnym przytrzymaniu przycisku do zwolnienia elektrozamka i naciśnięciu klamki. Różnice poziomów oraz powierzchnie szklane w budynku zostały oznaczone kontrastowo. Z poziomu parteru istnieje możliwość przejścia łącznikiem do sąsiedniego budynku przy ul. Jasnogórskiej 36. Wszystkie pomieszczenia w budynku dostępne są dla osób poruszających się na wózku. Klatki schodowe wyposażone są w poręcze od wewnętrznej strony schodów. Na krawędzi poręczy znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille`a. Toalety dostępne dla klientów są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na klatkach schodowych znajdują się informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczono cztery miejsca parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku w godzinach pracy urzędu umożliwione jest skorzystanie z pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących oraz z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego (dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji). Zamiar skorzystania z pętli indukcyjnej oraz z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 361 59 43) lub na miejscu.

Lokale przy al. Niepodległości 20/22 – pomieszczenia Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 1, Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością oraz Sekcji ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej

Na wprost od wejścia głównego na parterze budynku znajduje się portiernia. Pracownik portierni zapewnia informacje, w tym na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy.
Na parterze budynku na prawo od wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń.
Do pomieszczeń zajmowanych przez Sekcję Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością oraz przez Sekcję ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej prowadzi główne wejście od frontu budynku. Wejście do budynku bezpośrednio z parkingu przed obiektem z poziomu chodnika. Na parterze budynku w holu głównym znajdują się cztery okrągłe słupy konstrukcyjne. Toaleta ogólnodostępna przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego.
Pomieszczenia zajmowane przez Sekcję Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością oraz przez Sekcję ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej znajdują się na parterze budynku. Dojście korytarzem w lewo od wejścia do budynku. Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością zajmuje pomieszczenia po prawej stronie korytarza oraz dwa pokoje o numerach 6 i 7 po lewej stronie korytarza. Natomiast pokoje Sekcji ds. Projektów i Współpracy Miedzysektorowej znajdują się po lewej stronie korytarza. Przed wejściem do korytarza, który prowadzi do pomieszczeń zajmowanych przez Sekcję Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością oraz przez Sekcję ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej po prawej stronie na ścianie znajduje się tablica informacyjna w alfabecie Braille`a.
Wszystkie pomieszczenia zajmowane przez Sekcję Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością są oznaczone tabliczkami informacyjnymi w alfabecie Braille`a. Zawierają one nazwę sekcji oraz numer pokoju. Tabliczki w alfabecie Braille`a umieszczone są na ścianie korytarza na wysokości klamek.
Pomieszczenia Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 1 w Częstochowie ulokowane zostały na III i IV piętrze budynku. Do pomieszczeń Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 1 prowadzi klatka schodowa zlokalizowana z tyłu budynku. Dostęp do klatki schodowej z zewnątrz wymaga pokonania kilku stopni w dół, jednakże obsługa klientów odbywa się na parterze budynku. Pomieszczenie obsługi klienta znajdujące się na parterze budynku ma numer 2. Dojście do niego odbywa się korytarzem w lewo od głównego wejścia do budynku. Drzwi do pokoju znajdują się po lewej stronie korytarza. Pomieszczenie oznaczone jest tabliczką informacyjną w alfabecie Braille`a. Tabliczka w alfabecie Braille`a umieszczona jest na ścianie, po prawej stronie drzwi, na wysokości klamki.
Schody w budynku są oznakowane taśmami ostrzegawczymi. Na klatce schodowej brak poręczy pomiędzy półpiętrem z poziomu wejścia do poziomu 0. Klatka prowadząca na wyższe kondygnacje wyposażona jest w poręcz wyłącznie po wewnętrznej stronie schodów. Obiekt nie posiada windy.
Na IV piętrze budynku, po lewej stronie korytarza przy pomieszczeniu Kierownika Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 1 znajduje się urządzenie AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), które służy do analizowania rytmu pracy serca osoby poszkodowanej i podejmuje decyzję o tym czy konieczna jest defibrylacja.
Budynek posiada kilka wyjść ewakuacyjnych oznaczonych przez zarządcę budynku. Wyjścia z tyłu budynku nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się bezpośrednio przed budynkiem na parkingu płatnym.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością oraz pomieszczeń Sekcji ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej, jak również pomieszczeń Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 1 można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku w godzinach pracy urzędu umożliwione jest skorzystanie z pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących oraz z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego (dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji). Zamiar skorzystania z pętli indukcyjnej oraz z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (w przypadku Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością pod nr telefonu: 34 363 18 19, w przypadku Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 1 pod numerem: 34 370 94 04, natomiast w przypadku Sekcji ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej pod numerem: (34 371 02 82) lub na miejscu.


Budynek Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 2 w Częstochowie przy ul. ks. Stanisława Staszica 10

Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu na dziedzińcu, usytuowane na poziomie chodnika, niezabezpieczone bramkami. Wejście do budynku jest oznaczone tablicą informacyjną w alfabecie Braille`a. Tabliczka w alfabecie Braille`a umieszczona jest na ścianie, po prawej stronie drzwi na wysokości klamki. Budynek wyposażony jest w windę, która znajduje się na prawo od wejścia w lewej części holu. Schody w budynku są oznakowane taśmami ostrzegawczymi. Klatka schodowa wyposażona jest w dwie poręcze po obu stronach schodów. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na półpiętrze. Toaleta jest oznaczona tabliczką informacyjną w alfabecie Braille`a. Tabliczka w alfabecie Braille`a umieszczona jest na ścianie, po lewej stronie drzwi na wysokości klamki. Z budynku prowadzą dwa oznaczone wyjścia ewakuacyjne, z czego jedno dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach. Obok windy znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń w budynku. Na parterze budynku znajduje się stanowisko pierwszego kontaktu. Dyżurujący tam pracownik zapewnia informacje w sposób głosowy.
Przy windzie znajduje się urządzenie AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), które służy do analizowania rytmu pracy serca osoby poszkodowanej i podejmuje decyzję o tym czy konieczna jest defibrylacja.
Na pierwszym piętrze budynku w pokoju nr 4 znajduje się pomieszczenie, w którym odbywa się obsługa klienta. Punkt Obsługi Klienta jest oznaczony tabliczką w alfabecie Braille`a. Tabliczka w alfabecie Braille`a umieszczona jest na ścianie, po lewej stronie drzwi na wysokości klamki.
Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku w godzinach pracy urzędu umożliwione jest skorzystanie z pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących oraz z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego (dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji). Zamiar skorzystania z pętli indukcyjnej oraz z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 344 49 44) lub na miejscu.

Lokal przy ul. Mikołaja Kopernika 4 – pomieszczenia Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą

Do lokalu zajmowanego przez Sekcję Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą prowadzi jedno wejście od strony ulicy oznaczone tablicą informacyjną w alfabecie Braille`a na drzwiach wejściowych na wysokości klamki.
Przed drzwiami wyjściowymi znajduje się niewielki próg. W lokalu nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Dla osób poruszających się na wózku dostępne są pomieszczenia ulokowane na niskim parterze. Na wysoki parter, gdzie znajduje się toaleta oraz jedna z sal, prowadzą schody oznaczone taśmami ostrzegawczymi, niewyposażone w poręcze.
Budynek posiada trzy wyjścia ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku. Wyjście z tyłu budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
Bezpośrednio przed budynkiem brak jest ogólnodostępnego parkingu.
Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku poza oznaczeniem wejścia do lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku w godzinach pracy urzędu umożliwione jest skorzystanie z pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących oraz z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego (dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji). Zamiar skorzystania z pętli indukcyjnej oraz z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 311 70 52 / 34 311 70 53) lub na miejscu.

Lokal przy ul. Jana Kilińskiego 13 – pomieszczenia Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Do lokalu prowadzi jedno wejście od strony podwórza po przejściu przez bramę od ulicy Jana Kilińskiego. Znajduje się tam pochylnia dla osób poruszających się na wózkach oraz schody. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Pomieszczenia zajmowane przez Sekcję ds. Przeciwdziałania Bezdomności znajdują się na parterze. W lokalu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Z lokalu są dwa wyjścia ewakuacyjne, z czego jedno przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Jana Kilińskiego.
Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku w godzinach pracy urzędu umożliwione jest skorzystanie z pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących oraz z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego (dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji). Zamiar skorzystania z pętli indukcyjnej oraz z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 324 38 22) lub na miejscu.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (22 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (22 września 2020, 17:02:51)

Ostatnia zmiana: Marcin Maźniewski (25 kwietnia 2024, 14:48:20)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2639