zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 2

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
nr sprawy: SO.261.4.9.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 14 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: cz. 1 - P.P.H.U. CEDRUS Ryszard Oziębała, adres: ul. Krakowska 52, 42-202 Częstochowa; cz. 2 - PPUH WALDII Waldemar Saternus, adres: ul. Racławicka 24, 42-200 Częstochowa