zamówienie na:

Obsługa księgowa projektu konkursowego pn. „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – tryb konkursowy (usługa wykonywana na podstawie umowy zlecenia) - powtórzone

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.15.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 25 października 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Pani Katarzyna Haręza