zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.1.5.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 grudnia 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert nie wpłynęła żadna niepodlegająca odrzuceniu oferta