zamówienie na:

Zakup urządzeń drukujących w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.12.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 września 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte