zamówienie na:

Wykonanie robót malarskich pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynkach przy al. Niepodległości 20/22 oraz przy ul. Staszica 10 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czestochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.4.14.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: PIONAT Piotr Pęcherz z siedzibą pod adresem: Dzietrzniki 174, 98-335 Pątnów, cena brutto oferty: 8 800,00 PLN