zamówienie na:

Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych na terenie Beskidu Śląskiego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowego sposobu wykonywania zadań związanych z rozdzieleniem pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w oparciu o ekspertyzy i projekty aktów prawnych

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro (at. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.9.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 13 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA; adres: ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa