zamówienie na:

Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część I: Wykonanie ekspertyz wraz z opracowaniem gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 567750-N-2018
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  13:00
wynik postępowania: wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie, z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „Empatia” z siedzibą pod adresem: ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa