zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych” wraz z jego obsługą cateringową - projekt „Komplementarni w działaniu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne i inne (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.1.2018.MZ
wartość: powyżej 30 tys euro (zamówienie udzielane w częściach)
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: w części I: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA z siedzibą pod adresem ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa; w części II: La Strada E. Bill, P. Kujawski spółka jawna z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 110, 42-200 Częstochowa