zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, kursu stylizacji paznokci oraz kursu fryzjerskiego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.4.12.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 30 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsze wybrano oferty: Część I: Kurs kosmetyczny - Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa; Część 2: Kurs stylizacji paznokci - Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa; Część 3: Kurs fryzjerski - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice.