zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego o napędzie silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowej dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.4.10.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowo-Usługowe „TRANS-AM” mgr inż. Artur Mirecki, adres: ul. Równoległa 63, 42-216 Częstochowa