zamówienie na:

Wybór psychologa do procesu rekrutacji uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy (usługa wykonywana na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.18.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 7 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Szkolenia i Doradztwo Marek Troc, ul. Kazimierzowska 10/3, 17-100 Bielsk Podlaski