zamówienie na:

Świadczenie usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.16.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 listopada 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Pani Karoliny Brzozowicz, Pani Izabeli Bilskiej, Pana Karola Polak oraz Pani Pauliny Andreiszyn