zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. "Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy (część 3)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SNA.261.3.4.2016.MZ
wartość: poniżej 750 tys. euro
termin składania ofert: 10 października 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: na część 1 - Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski; na część 2 - Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski; na część 3 - Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski; na część 4 - Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski;