zamówienie na:

Wykonanie remontu sufitów w pomieszczeniach służbowych budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie (powtórzone)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.23.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 26 października 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy.