zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony mienia w formie monitorowania systemów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej na obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-145/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć sfinalizowanie zamówienia.