zamówienie na:

Zakup i dostawa bonów towarowych na artykuły spożywczo-przemysłowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 393818 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: SODEXO Benefits and Rewards Services Polska Sp z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-669 Warszawa